kira&葉

祝老叶二十岁生日快乐!!

生日礼物,莫种意义的二蛋全职,虽说距离一有点远。

现在感觉很喜欢这种角度的图片!

自打看完魔道后最喜欢这句话了!!

吃土出本!!!

全部都9成新以上!!

天下英雄(1~4)捆售      180
CP:无         正剧向           苏黎世世锦赛

走走停停                               40
CP:双花   喻黄    肖张      方王      周江      周黄      莫橙      伞修      林方      张安      叶黄

并肩同行 (起始页上有两枚章)           30
CP:伞修